ប្រទេស​​ចំនួន​​២០​​ដែល​​មាន​​កំនើន​​ប្រជាជន​​​តាម​​ធម្មជាតិ​អវិជ្ជ​មាន​​ឬ​​សូន្យ

21 12 2010

តាម​រយៈ​ទិន្ន​ន័យ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១០​នេះ នៅ​លើ​ពិភព​លោក​នេះ​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​២០​ដែល​មាន​កំនើន​ប្រជាជន​​តាម​ធម្មជាតិ​Natural Population Growth​អវិជ្ជ​មាន​ឬ​សូន្យ។​កំនើន​ប្រជាជន​តាម​ធម្មជាតិ​គឺ​គិត​តែ​ទៅ​លើ​អត្រា​កើត​និង​អត្រា​ស្លាប់​នៃ​ប្រជាជន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​ប្រទេស​ទាំង​២០​នោះ​មាន៖
Ukraine កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៨% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២៨%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Russia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៦% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២២%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Belarus កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៦% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១២%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Bulgaria កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៥% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៣៤%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Latvia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៥% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២៣%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Lithuania កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៤% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១៥%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Hungary កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.៣% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១១%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Romania កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.២% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២៩%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Estonia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.២% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២៣%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Moldova កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.២% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២១%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Croatia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.២% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១៤%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Germany កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.២% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៩%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Czech Republic កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ -០.១% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៨%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Japan កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​២១%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Poland កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១៧%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Slovakia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​១២%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Austria កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៨%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Italy កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៥%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Slovenia កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន៥%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
Greece កំនើនប្រជាជានតាមធម្មជាតិ ០% នៅ​​ឆ្នាំ​​២០៥០​​ខាង​​មុខ​ចំនួន​​៤%​​នៃ​​ប្រជាជន​​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ថយ​ចុះ
បញ្ជាក់៖
ប្រទេស​ទាំង​២០​ខាង​លើ​នេះ​លើក​លែង​តែ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មួយ​ចេញ​សុទ្ធ​សឹង​ជា​ប្រទេស​នៅ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប។
មាន​តែ​ប្រទេស​អូទ្រីស​មួយ​គត់​ដែល​គេ​រំពឹង​ថា​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០៥០​ប្រជាជន​នឹង​កើន​ឡើ​ងវិញ

ករណីប្រទេសជប៉ុន៖
ក្រាប​បង្ហាញ​ពី​អត្រា​កើត​និង​ស្លាប់​នៃ​​ប្រជាជន​ជប៉ុន

ក្រាបបង្ហាញពីបំរែបំរួលចំនួនប្រជាជនជប៉ុន

ពីរ៉ាមីតប្រជាជនជប៉ុនពីឆ្នាំ១៩៩០ដល់ឆ្នាំ២០៥០​(ទារក​កើត​មាន​ចំនួន​តិច មនុស្ស​ចាស់​កាន់​តែ​តែ​កើន​ឡើង)វិបត្តិធំៗដែលអាចកើតមាននិងកំពុងកើតមាននៅជប៉ុន៖
ទី១៖ នៅពេលខាងមុខនឹងមានការខ្វះខាតប្រជាជនសកម្មក្នុងការធ្វើការងារ។
ទី២៖ ខ្វះ​ខាត​ប្រាក់​សំរាប់​ចិញ្ចឹម​មនុស្ស​ចាស់ ព្រោះ​មនុស្ស​ចាស់​រស់​នៅ​ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ប្រាក់​​ដែល​​បាន​មក​​ពី​ការ​យក​ពន្ធ​ពី​ប្រាក់​ខែ​របស់​ប្រជាជន​សកម្ម។

អានផងដែរ៖
កូនម្នាក់១៣០០០យ៉េន/ខែ
Demographics of Japan
Negative Population Growth
Future Population of Japan (2000-2050)
Age Distribution in Japan 1990-2050


សកម្មភាព

ពត៌មាន

One response

13 01 2011

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s
%d bloggers like this: