កីឡាដ្ឋាន ឬ កីឡដ្ឋាន ???

20 06 2012

តាម​វចនា​នុ​ក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួនណាត​គឺ​មាន​តែ​ពាក្យ​កីឡដ្ឋាន

ប្រកាសស្រដៀង៖
មិនា ឬ មីនា ???


សកម្មភាព

ពត៌មាន
%d bloggers like this: