លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​ប្រធានា​ធិបតី​​អាមេរិច​ពី​ឆ្នាំ​១៧៨៩​-​១៨៦៤ (១)

7 11 2012

១. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៧៨៨-១៧៨៩ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ George Washington
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
George Washington (Nonpartisan)៖ ៦៩ (១០០%)
(អានបន្ថែម៖ United States presidential election, 1788–1789)

២. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៧៩២ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ George Washington
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
George Washington (Nonpartisan)៖ ១៣២ (១០០%)
(អានបន្ថែម៖ United States presidential election, 1792)

៣. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៧៩៦ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ John Adams
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
John Adams (Federalist)៖ ៧១
Thomas Jefferson (Democratic-Republican)៖ ៦៨

៤. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨០០ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Thomas Jefferson
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Thomas Jefferson (Democratic-Republican)៖ ៧៣
John Adams (Federalist)៖ ៦៥

៥. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨០៤ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Thomas Jefferson
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Thomas Jefferson (Democratic-Republican)៖ ១៦២
Charles Cotesworth Pinckney (Federalist)៖ ១៤

៦. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨០៨ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James Madison
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James Madison (Democratic-Republican)៖ ១២២
Charles Cotesworth Pinckney (Federalist)៖ ៤៧

៧. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨១២ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James Madison
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James Madison (Democratic-Republican)៖ ១២៨
DeWitt Clinton (Federalist)៖ ៨៩

៨. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨១៦ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James Monroe
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James Monroe (Democratic-Republican)៖ ១៨៣
Rufus King (Federalist)៖ ៣៤

៩. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨២០ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James Monroe
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James Monroe (Democratic-Republican)៖ ២២៨ (ក្នុងចំនោម២៣១)
(អានបន្ថែម៖ United States presidential election, 1820)

១០. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨២៤ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ John Quincy Adams
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
John Quincy Adams (Democratic-Republican)៖ ៨៤
Andrew Jackson (Democratic-Republican)៖ ៩៩
William H. Crawford (Democratic-Republican)៖ ៤១
Henry Clay (Democratic-Republican)៖ ៣៧
(អានបន្ថែម៖ United States presidential election, 1824)

១១. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨២៨ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Andrew Jackson
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Andrew Jackson (Democratic)៖ ១៧៨
John Quincy Adams (National Republican)៖ ៨៣

១២. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៣២ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Andrew Jackson
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Andrew Jackson (Democratic)៖ ២១៩
Henry Clay (National Republican)៖ ៤៩
William Wirt (Anti-Masonic)៖ ៧

១៣. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៣៦ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Martin Van Buren
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Martin Van Buren (Democratic)៖ ១៧០
William Henry Harrison (Whig)៖ ៧៣
Hugh Lawson White (Whig)៖ ២៦
Daniel Webster (Whig)៖ ១៤
Willie Person Mangum (Whig)៖ ១១

១៤. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៤០ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ William Henry Harrison
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
William Henry Harrison (Whig)៖ ២៣៤
Martin Van Buren (Democratic)៖ ៦០

១៥. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៤៤ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James K. Polk
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James K. Polk (Democratic)៖ ១៧០
Henry Clay (Whig)៖ ១០៥

១៦. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៤៨ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Zachary Taylor
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Zachary Taylor (Whig)៖ ១៦៣
Lewis Cass (Democratic)៖ ១២៧
Martin Van Buren (Free Soil)៖ ០

១៧. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៥២ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Franklin Pierce
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Franklin Pierce (Democratic)៖ ២៥៤
Winfield Scott (Whig)៖ ៤២
John P. Hale (Free Soil)៖ ០

១៨. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៥៦ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ James Buchanan
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
James Buchanan (Democratic)៖ ១៧៤
John C. Frémont (Republican)៖ ១១៤
Millard Fillmore (Know-Nothing)៖ ៨

១៩. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៦០ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Abraham Lincoln
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Abraham Lincoln (Republican)៖ ១៨០
Stephen A. Douglas (Democratic)៖ ១២
John C. Breckinridge (Southern Democratic)៖ ៧២
John Bell (Constitutional Union)៖ ៣៩

២០. ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ១៨៦៤ ប្រជានាធិបតីជាប់ឆ្នោត៖ Abraham Lincoln
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត៖
Abraham Lincoln (National Union Party)៖ ២១២
George B. McClellan (Democratic)៖ ២១


សកម្មភាព

ពត៌មាន

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s
%d bloggers like this: