ទិញ​Rubik’s CubeនិងIQ Ring

24 12 2009

ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដើរទិញឥវ៉ាន់ចុះឡើង ក៏ទិញបានRubik’s CubeមួយនិងIQ Ring​មួយ។​ប៉ង​ទិញ​Rubik’s Cube​មក​លេង​យូរ​ហើយ​តែ​ចេះ​តែ​មិន​បាន​ទិញ​មកលេង។​ដំនោះ​ស្រាយ​ការ​រៀប​Rubik’s Cube​គឺ​ជា​ការ​ពិបាក​តែ​បើ​ដឹង​ពី​ក្បួន​វា​គឹ​មិន​សូវ​ពិបាក​ទេ​បើ​ចេះ​ក្បួន​ហើយ​សំខាន់​ត្រូវ​ប្រើ​ដៃ​អោយ​រហ័ស​(អ្នក​ដែល​អាច​ដោះ​វា​លឿន​បំផុត​ក្នុង​លោក​ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​តែ​៧,០៨​វិនាទី​ប៉ុណ្ណោះ។​ចំនែក​IQ Ring​វិញ​គឺ​ត្រូវ​ដោះ​វត្ថុ​ទាំង​ពីរ​អោយ​ដាច់​ចេញ​ពី​គ្នា។​វា​ពិបាក​ទៅ​ប្រភេទ​នីមួយៗ​។​មើល​ទៅ​គឺ​ហាក់​ដូចជា​មិន​អាច​យក​វា​ចេញ​ពី​គ្នា​បាន​ទេ​តែ​ការ​ពិត ពិត​ជា​អាច​យក​វា​ចេញ​ពី​គ្នា​បាន!
Rubik’s Cube

IQ Ring
%d bloggers like this: