គេ និង ខ្លួនឯង! :D

14 06 2013

funny1

That’s Not My Job!

23 12 2012

thats-not-my-job

សម័យ​ហ្វេសប៊ុក​គឺ​​ចឹង កុំ​ទុក​ចិត្ត​អោយ​សោះ!

10 09 2012

ប្រុស​សង្ហា​+​ស្រី​ស្អាត​=​បែក​បាក់​គ្នា​ឆាប់​ៗ o.O

8 09 2012

Nobody was home

22 05 2011

ដែល​​ជួប​​រឿង​​ចឹង​​ទេ?

20 05 2011

សេចក្តីជូនដំណឹង

20 05 2011
%d bloggers like this: