ការ​ប្រកួត​សរសេរ​អត្ថបទ​តែង​សេចក្តី​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤ (CSAJ Essay Contest 2014)

10 06 2014

pic1

pic2

ប្រសិនបើមើលមិនច្បាស់សូមចុចទីនេះ៖ CSAJ Essay Contest 2014 Poster-Final

កម្មវិធី​ប្រលង​ចម្រៀង​ណូដូជីម៉ាន់​សម្រាប់​សិស្ស​និស្សិត​សិក្សា​ភាសា​ជប៉ុន​លើក​ទី​៥

28 02 2014

Nodojiman

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp/index-e.htm

CSAJ Essay Contest 2011

2 02 2011


ឆ្នាំនេះក៏ដូច​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ដែរ​សមាគម​និស្សិត​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​(CSAJ)​បាន​​រៀប​ចំ​អោយ​មាន​កម្ម​វិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​សរសេរ​អត្ថបទ​តែង​សេចក្តី​ដើម្បី​លើក​កំពស់​និង​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​យុវជន​ខ្មែរ​បញ្ចេញ​នូវ​គំនិត​មតិ​របស់​ខ្លួន។ព័ត៌មាន​លំអិត​សូម​អាន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ប្រសិនបើមើលមិនច្បាស់សូមចុចទីនេះ៖ CSAJ Essay Contest 2011

អានផងដែរ៖ CSAJ Essay Contest 2011

2010 International Essay Contest for Young People

12 03 2010


http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html

CSAJ Essay Contest 2010

3 03 2010

បើមិនច្បាស់ចុចទីនេះ៖ CSAJ Essay Contest 2010
%d bloggers like this: