វិញ្ញាសា​ប្រលង​អាហារូបករណ៍​ជប៉ុន​ឆ្នាំ​២០០៦-២០០៨(Update)

1 12 2010

Research (Post-graduate):
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៦
ចំលើយឆ្នាំ២០០៦

Undergraduate:
គណិតវិទ្យាកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
គណិតវិទ្យាកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៨

College of Technology:
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ចំលើយឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៨
ចំលើយឆ្នាំ២០០៨

Professional Training College:
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៧
ចំលើយឆ្នាំ២០០៧
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនឆ្នាំ២០០៨
ចំលើយឆ្នាំ២០០៨
%d bloggers like this: